Μισθωτικές Διαφορές

Πολύ συχνά, ερωτώμεθα τι συμβαίνει με τις μισθώσεις, ποια είναι η διαδικασία να μισθώσεις ένα σπίτι ή έναν επαγγελματικό χώρο και πως μπορεί να προστατευτεί ο πολίτης με τον καλύτερο τρόπο σε μία ενδεχόμενη σύμβαση μισθώσεως.

Ασφαλώς, η συμβολή ενός Δικηγόρου είναι μεγίστης σημασίας, δεδομένου ότι τα ζητήματα των μισθώσεων είναι πολλά και ποικίλα, είτε βρισκόμαστε στην πλευρά του μισθωτή είτε στην αντίθετη πλευρά του εκμισθωτή. Συχνά, ελλοχεύουν μεγάλοι κίνδυνοι, οι οποίοι μπορεί να κρύβονται ακόμη και στη διατύπωση ενός όρου του μισθωτηρίου συμβολαίου και να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της μισθωτικής σύμβασης.

Σε πολλές περιπτώσεις, οι συμβαλλόμενοι λαμβάνουν λαθεμένα την πρωτοβουλία και συντάσσουν μισθωτήρια τυποποιημένα, με προδιατυπωμένους όρους και χωρίς να έχουν ακριβή επίγνωση των όρων που τίθενται μέσα στο συμβόλαιο. Οι ίδιοι άνθρωποι, μετά από μήνες ή και χρόνια επισκέπτονται Δικηγόρο για να αντιμετωπίσουν προβλήματα που θα μπορούσαν να είχαν λυθεί εξ’ αρχής.

Η συμβουλή του Δικηγορικού μας Γραφείου στους εκμισθωτές ακινήτων είναι ότι δεν πρέπει να ξεχνούν ποτέ ότι «ο καλός μισθωτής είναι προτιμότερος από ένα καλό μίσθωμα»!

Όσον αφορά τη νομική έννοια της μίσθωσης και τα είδη αυτής σας παραθέτουμε τα εξής:

Η μίσθωση είναι μία σύμβαση με την οποία ο εκμισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραχωρήσει τη χρήση ακινήτου (μίσθιο), δηλαδή την κατοχή αυτού στον μισθωτή, και ο μισθωτής να καταβάλει το συμφωνημένο μίσθωμα για όσο χρόνο διαρκεί η μισθωτική σχέση.

Οι μισθώσεις διακρίνονται α) στις αστικές μισθώσεις, δηλαδή τις μισθώσεις κύριας κατοικίας, που διέπονται από τις γενικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και από το άρθρο 2 του ν. 1703/1987 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 5 του ν. 2235/1994) και β) στις εμπορικές ή επαγγελματικές μισθώσεις, που αρχικά διέπονταν από το Π.Δ 34/95, όπως αντικαταστάθηκε και διέπονται πλέον από το άρθρο 13 του Νόμου 4242/2014.

Για τις διαφορές των δύο ειδών μισθώσεων, για συντάξεις μισθωτηρίων συμβολαίων, μισθωτικές διαφορές μεταξύ μισθωτή και εκμισθωτή ή και για οτιδήποτε που σας απασχολεί σχετικό με τις μισθώσεις ακινήτων επικοινωνήστε με το Γραφείο μας.

Μισθωτικές Διαφορές