Συχνές Ερωτήσεις

 • Υπάρχουν υποθέσεις που μπορούν να επιλυθούν εξωδικαστικά ;

  Πρώτιστα μπορούν να επιλυθούν εξωδικαστικά όλες οι ιδιωτικές διαφορές οι οποίες μπορούν να λυθούν συμβιβαστικά, γιατί  ορισμένες δεν γίνεται, όπως π.χ η έκδοση διαζυγίου που χρειάζεται δικαστική απόφαση.

  Επίσης όλες οι υποθέσεις που εκδικάζονται από το Πολυμελές Πρωτοδικείο, δηλαδή υποθέσεις που είναι σοβαρές και έχουν μεγάλο οικονομικό αντικείμενο αλλά και άλλες που ο νόμος τις προσδιορίζει με σαφήνεια.

  Πιο συγκεκριμένα, όπως προσδιορίζονται στην εγκύκλιο του προέδρου του Αρείου Πάγου κ. Ματθία μπορούν να επιλυθούν εξωδικαστικά και οι εξής υποθέσεις:

  Έκείνες που αφορούν εκπλήρωση ενοχικών υποχρεώσεων ή ευθύνες από τη μη εκπλήρωσή τους ή αγωγές αποζημιώσεων για αδικοπραξία ή αδικαιολόγητο πλουτισμό. Οι αγωγές, για παράδειγμα, που αφορούν την καταβολή τιμήματος από αγοραπωλησίες ή οι αγωγές για αποζημιώσεις σε περιπτώσεις προσβολής της προσωπικότητας ή εκείνες που αφορούν τη διεκδίκηση καταβληθέντων ποσών από άκυρες συμβάσεις.

  Οι υποθέσεις που αφορούν διενέξεις πρώην συζύγων για όσα περιουσιακά στοιχεία απέκτησαν κατά τη διάρκεια του γάμου τους.

  Όλες οι αγωγές που αφορούν ακύρωση μιας σύμβασης, μιας συμφωνίας για λόγους απάτης, πλάνης ή απειλής.

  Οι αγωγές που σχετίζονται με κληρονομικές διεκδικήσεις (περί κλήρου, συμπλήρωσης νόμιμης μοίρας, μέμψεως αστόργου δωρεάς, κληροδοσίας κ.ά.).

  Όλες οι διαταγές πληρωμής που εκδόθηκαν βάσει κοινού αποδεικτικού εγγράφου (τιμολόγια ή δελτία αποστολής).

  Αντιθέτως, μόνον δικαστικώς θα λύνονται οι διαφορές που έχουν να κάνουν με:

  Διαζύγια, ακύρωση γάμου, προσβολή πατρότητας, κήρυξη αναξιότητας κτλ.

  Όλες οι διαφορές για διαταγές πληρωμής που προέρχονται από συναλλαγματικές και επιταγές.

  Όλες οι μισθωτικές διαφορές (για μη καταβολή ενοικίων, εξώσεις κ.ά.).

  Όλες οι εργατικές διαφορές.

  Όλες οι αιτήσεις στα ασφαλιστικά μέτρα.

 • Τι είναι το συναινετικό διαζύγιο ;

  Το συναινετικό διαζύγιο είναι η απλούστερη και η ταχύτερη διαδικασία διαζυγίου (ονομάζεται πλέον διαζύγιο express) ιδίως μετά τις διατάξεις του νόμου 4055/2012 για την «Δίκαιη Δίκη και την εύλογη διάρκεια αυτής».

  Οι σύζυγοι συμφωνούν αμφότεροι στη λύση του γάμου και με κοινή αίτησή τους προς την έδρα του Δικαστηρίου της τελευταίας κοινής διαμονής τους ή της τελευταίας κατοικίας του εναγομένου,  κατά την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας.

  Στην εκουσία δικαιοδοσία δεν υπάρχει αντιδικία, είναι απλά μία διαδικασία με την οποία διαπιστώνεται νομικά ένα γεγονός, δεν υπάρχουν αντίδικοι, αλλά αιτούντες.

  Οι σύζυγοι μπορούν με έγγραφη συμφωνία να λύσουν το γάμο τους, εφόσον έχει διαρκέσει τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την κατάρτιση της – πριν το νόμο 4055/2012, ο γάμος θα έπρεπε να έχει διαρκέσει τουλάχιστον ένα χρόνο.

  Η συμφωνία αυτή υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη και από τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους ή μόνον από τους τελευταίους, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο, το οποίο πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή του συμφωνητικού.

  Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, για να λυθεί ο γάμος πρέπει η ανωτέρω συμφωνία να συνοδεύεται με άλλη έγγραφη συμφωνία των συζύγων που να ρυθμίζει την επιμέλεια των τέκνων και την επικοινωνία με αυτά, η οποία ισχύει ώσπου να εκδοθεί η απόφαση για το θέμα αυτό.

  Η κατά τα ανωτέρω έγγραφη συμφωνία, καθώς και το έγγραφο συμφωνητικό που αφορά την επιμέλεια και την επικοινωνία των ανήλικων τέκνων ή τη διατροφή αυτών, εφόσον έχει συμφωνηθεί, υποβάλλονται μαζί με τα ειδικά πληρεξούσια, όταν απαιτείται, στο αρμόδιο μονομελές πρωτοδικείο, το οποίο με απόφαση του, επικυρώνει τις συμφωνίες και κηρύσσει τη λύση του γάμου, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

 • Τι είναι η ακάλυπτη επιταγή ;

  Η επιταγή είναι αξιόγραφο που συντάσσεται σύμφωνα με ορισμένο τύπο κατά το νόμο και με το οποίο κάποιο πρόσωπο «Εκδότης», δίνει εντολή σε Τράπεζα «Πληρωτής», να καταβάλει με την εμφάνιση της επιταγής, ορισμένο χρηματικό ποσό, κατά κανόνα από το λογαριασμό του σε αυτήν, στο πρόσωπο που αναγράφεται στο αξιόγραφο, δηλαδή εις διαταγήν του οποίου εκδόθηκε η επιταγή.

  Η πληρώτρια Τράπεζα δεν υποχρεούται απέναντι στο νόμιμο κομιστή της επιταγής να πληρώσει αυτήν. Υποχρεούται μόνο απέναντι στον εκδότη με βάση τησύμβασηεπιταγής.
  Όταν η επιταγή που εμφανίστηκε εμπροθέσμως στην Τράπεζα προς πληρωμή δεν πληρωθεί, επειδή δεν υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια του εκδότη ονομάζεται ακάλυπτη.

  Η ακάλυπτη επιταγή αποτελεί ποινικό αδίκημα και τιμωρείται από το Νόμο σύμφωνα με το άρθρο 305Α του Ποινικού Κώδικα.

 • Ποιες είναι οι πρώτες ενέργειές μας όταν εμπλακούμε σε τροχαίο ατύχημα ;

  Η πολυπληθής και πολύπλευρη χρήση των τροχοφόρων οχημάτων, έχει ως αποτέλεσμα τα τροχαία ατυχήματα να αποτελούν καθημερινό φαινόμενο.

  Όταν εμπλακούμε σε ατύχημα, ασχέτως αν θεωρούμε ότι φταίμε ή όχι, οφείλουμε να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας και να αποφύγουμε άσκοπες αντιπαραθέσεις.

  Καλούμε αμέσως την Τροχαία, το ΕΚΑΒ αν υπάρχουν τραυματίες και τη Φροντίδα Ατυχήματος της Ασφαλιστικής μας Εταιρείας.

  Απαγορεύεται να μετακινήσουμε τα οχήματα από την τελική τους θέση μετά τη σύγκρουση, εκτός αν δημιουργείται κίνδυνος για νέο ατύχημα (π.χ όταν βρίσκεται στη μέση πολυσύχναστου δρόμου).

  Αν υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες κρατάμε τα στοιχεία τους και ζητάμε να παραμείνουν στο σημείο μέχρι να έρθει η Τροχαία, για να τους καταγράψει και αυτή.

  Σημειωτέον ότι η Τροχαία, αν υπάρχουν μόνο υλικές ζημιές, συντάσσει ένα απλό Δελτίο Τροχαίου Ατυχήματος με ελάχιστες πληροφορίες.

  Γι’ αυτό θα πρέπει να επιμείνουμε να καταγραφούν πρόσθετες χρήσιμες λεπτομέρειες, όπως π.χ. οι πινακίδες σήμανσης, η λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών, η ύπαρξη παρανόμως παρκαρισμένων οχημάτων που περιορίζουν την ορατότητα ή εμποδίζουν την ομαλή κυκλοφορία. Αν υπάρχουν τραυματισμοί, θα πρέπει να δηλωθούν άμεσα, ακόμη και αν είναι ελαφρείς.

  Σε ατυχήματα με τραυματισμούς, η Τροχαία συντάσσει μια πληρέστερη δικογραφία με σχεδιάγραμμα του τόπου του ατυχήματος, λαμβάνει καταθέσεις από τους εμπλεκόμενους και από τους μάρτυρες κλπ.

  Σε κάθε περίπτωση είμαστε πολύ προσεκτικοί στο τι δηλώνουμε και στο τι υπογράφουμε. Λαμβάνουμε αντίγραφα όλων των εγγράφων από την Τροχαία.

  Τέλος, δεν πρέπει να απογοητευόμαστε αν δούμε ότι η Ασφαλιστική Εταιρεία του υπαίτιου οδηγού αρνείται να μας αποζημιώσει. Για το λόγο αυτό προσλαμβάνουμε εξειδικευμένο Δικηγόρο, ώστε να ξεμπλοκάρει τη διαδικασία και να λάβουμε την υψηλότερη δυνατή αποζημίωση και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης από την ως άνω Ασφαλιστική εταιρία του υπαιτίου οδηγού.

   

 • Τι είναι το Bitcoin; Χρησιμοποιείται πραγματικά από ανθρώπους; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματά του;

  Το Bitcoin είναι ένα συναινετικό δίκτυο που παρέχει τη δυνατότητα ενός νέου συστήματος πληρωμών και μιας εντελώς ψηφιακής μορφής χρημάτων.

  Από τη σκοπιά του χρήστη, το Bitcoin είναι λίγο πολύ σαν τα μετρητά χρήματα του Διαδικτύου. Το Bitcoin μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως το πιο περίφημο λογιστικό σύστημα λογιστικής καταχώρησης που υπάρχει.

  Στην ουσία, δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια εφαρμογή κινητού τηλεφώνου ή υπολογιστή η οποία παρέχει ένα προσωπικό πορτοφόλι Bitcoin και επιτρέπει στο χρήστη να στέλνει και να λαμβάνει bitcoins μέσω αυτού.

  Υπάρει ένας αυξανόμενος αριθμός επιχειρήσεων και ιδιωτών που χρησιμοποιούν το Bitcoin. Περιλαμβάνονται επιχειρήσεις όπως εστιατόρια, ξενοδοχεία, δικηγορικά γραφεία, καθώς και δημοφιλείς online υπηρεσίες όπως οι Namecheap, WordPress, Reddit και Flattr. Ενώ το Bitcoin παραμένει ένα σχετικά νέο φαινόμενο, αναπτύσσεται γρήγορα.

  Τα πλεονεκτήματά του είναι ή ελευθερία πληρωμών, τα πολύ χαμηλά τέλη, οι λιγότεροι κίνδυνοι για τους εμπόρους, η ασφάλεια και ο έλεγχος των συναλλαγών, ενώ τα μειονεκτήματα του είναι ο μικρός βαθμός αποδοχής, και τα ημιτελή χαρακτηριστικά που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Facebook