Εισπράξεις Απαιτήσεων

Με τον όρο αξιόγραφο εννοούμε το έγγραφο που ενσωματώνει ένα ιδιωτικό δικαίωμα, το οποίο συνδέεται με τέτοιον τρόπο με το έγγραφο, ώστε για την άσκηση του δικαιώματος να είναι απαραίτητη η κατοχή του εγγράφου.

Τα δημοφιλέστερα αξιόγραφα που επικρατούν στις σύγχρονες εμπορικές συναλλαγές είναι η επιταγή και η συναλλαγματική, ωστόσο υπάρχει μία ευρεία ποικιλία, όπως το γραμμάτιο εις διαταγή, η μετοχή, η ομολογία, η φορτωτική, τα αποθηκόγραφα, τα ενεχυρόγραφα των γενικών αποθηκών, κ.α.

Με τον όρο τραπεζική επιταγή εννοούμε ένα αξιόγραφο το οποίο κατονομάζεται ρητά ως επιταγή, συντάσσεται με ορισμένο τύπο και με το οποίο ένα πρόσωπο επιτάσσει την τράπεζα να πληρώσω σε ένα τρίτο πρόσωπο ορισμένο χρηματικό ποσό σε ορισμένο τόπο και χρόνο. Η κύρια εντολή πληρωμής της επιταγής αναφέρεται σε χρηματικό ποσό, γι’ αυτό και χαρακτηρίζεται ως χρηματόγραφο.

Ακάλυπτη είναι η επιταγή που δεν πληρώθηκε επειδή δεν υπάρχουν ίδια διαθέσιμα κεφάλαια του εκδότη στην τράπεζα. Η έκδοση ακάλυπτης επιταγής δημιουργεί αστική και ποινική ευθύνη σε βάρος του εκδότη.

Με τον όρο συναλλαγματική εννοούμε το αξιόγραφο που κατονομάζεται ρητά συναλλαγματική, με το οποίο ένα πρόσωπο δίνει εντολή σε άλλο να πληρώσει σε τρίτο πρόσωπο ένα χρηματικό ποσό  σε ορισμένο τόπο και χρόνο. Κύρια λειτουργία της συναλλαγματικής είναι η παροχή πιστώσεως, η οποία εκτείνεται από τον χρόνο έκδοσης της συναλλαγματικής μέχρι τον χρόνο λήψεως της συναλλαγματικής, η δε εντολής πληρωμής της αναφέρεται μόνο σε χρηματικό ποσό, γι’ αυτό και χαρακτηρίζεται η συναλλαγματική ως χρηματόγραφο.

Απλήρωτη είναι η συναλλαγματική που ο αποδέκτης της δεν πλήρωσε τον λήπτη αυτής, ο οποίος συχνά είναι και ο εκδότης της συναλλαγματικής. Απέναντι στον κομιστή της συναλλαγματικής δεν ευθύνεται μόνο ο αποδέκτης αλλά επικουρικά και ο εκδότης καθώς και οι λοιποί οπισθογράφοι  και οι τριτεγγυητές.

Η διαδικασία της διαταγής πληρωμής, η οποία είναι έγγραφη και όχι προφορική, αποτελεί μια σύντομη δικαστική διαδικασία έννομης προστασίας, η οποία εξασφαλίζει άμεσα τον αιτούντα και δικαιούχο του ποσού της επιταγής ή συναλλαγματικής. Η διαταγή πληρωμής εξομοιούται με δικαστική απόφαση, η οποία επιτάσσει την καταβολή σε αυτόν των οφειλομένων.

Εισπράξεις Απαιτήσεων