Στις 3 Μαΐου του τρέχοντος έτους, λήγει η προθεσμία για υπαγωγή στο Νόμο Δένδια για όσους μικρομεσαίους επιχειρηματίες με κόκκινα δάνεια επιθυμούν να κάνουν χρήση των διατάξεων του νόμου.

Ο υπουργός Οικονομίας, Γιώργος Σταθάκης εκφράστηκε θετικά για το νόμο ενώ σημείωσε ότι στόχος είναι να επιτευχθεί τριετής παράταση της εφαρμογής του που αφορά στη διευθέτηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Βέβαια, πολλές εταιρίες και πολλοί επιχειρηματίες δίστασαν να μπουν στη ρύθμιση αναμένοντας «καλύτερους» όρους και βασιζόμενοι σε προηγούμενες εξαγγελίες της κυβέρνησης, ότι θα υπάρξει ένα νέο ολοκληρωμένο πλαίσιο.

Πάντως νομικοί κύκλοι επισημαίνουν ότι είναι ένας καλός νόμος, ο οποίος μπορεί να αξιοποιηθεί από τους επιχειρηματίες με κόκκινα δάνεια αλλά και να υπάρξουν βελτιωτικές παρεμβάσεις που θα τον κάνουν πιο λειτουργικό.

Τι προβλέπει ο νόμος Δένδια

Με το Ν. 4307/2014 θεσπίζονται κίνητρα προς μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες για τη ρύθμιση των οφειλών τους προς τράπεζες, το Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Προβλέπει προβλέπει ρυθμίσεις ή διαγραφές δανείων (έως 500.000 ευρώ) σε ελέυθερους επαγγελματίες ή εταιρίες με τζίρο έως 2,5 εκατ. ευρώ και δίνει δυνατότητα ταχείας εκκαθάρισης μη βιώσιμων μεγάλων επιχειρήσεων με πρωτοβουλία των πιστωτών.

-Δικαιούχοι ένταξης

Επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικής μορφής ή επαγγελματίες που είναι εγγεγραμμένοι στο ειδικό επαγγελματικό μητρώο και

  • Είχαν κύκλο εργασιών έως 2,5 εκ.ευρω κατά την χρήση που έληξε στις 31/12/2013.
  • Στις 30/6/2014 οι οφειλές τους προς την Τράπεζα από επαγγελματικά δάνεια ήταν:

– σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ή ρυθμισμένες ή

– Προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου

  • H επιχείρηση να είναι σε λειτουργία, δηλαδή να μην υπάρχει λύση ή παύση εργασιών της επιχείρησης και ο επαγγελματίας να εξακολουθεί να ασκεί την επαγγελματική του δραστηριότητα.
  • Η επιχείρηση ή ο επαγγελματίας να μην έχει υπαχθεί σε προ-πτωχευτική ή πτωχευτική διαδικασία του πτωχευτικού κώδικα ή του νόμου 3869/2010, ή να έχει παραιτηθεί από αυτές.
  • Να μην υπάρχει καταδίκη για φοροδιαφυγή, λαθρεμπορία ή απάτη σε βάρος του Δημοσίου στο πρόσωπο του επαγγελματία ή των φορέων της επιχείρησης

-Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Αίτηση ρύθμισης του οφειλέτη
  • Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
  • Σε περίπτωση που η οφειλή προς την Τράπεζα στις 30/6/14 ήταν ενήμερη, πιστοποιητικό ληξιπρόθεσμης οφειλής ή βεβαίωσης ρύθμισης κατά την ημερομηνία αυτή από Φορολογική Αρχή ή Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
  • Σε περίπτωση προηγούμενης αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του Ν.3869/2010 ή του Πτωχευτικού Κώδικα, αντίγραφο του δικογράφου της παραίτησης από την υπαγωγή (ή των πρακτικών δικαστηρίου με αναφορά στην παραίτηση)
  • Βεβαίωση που υπογράφεται από τον ίδιο και τους συνοφειλέτες/εγγυητές, με το παρακάτω περιεχόμενο:

-Βεβαίωση συνδρομής των προϋποθέσεων υπαγωγής στο Νόμο

-Αποτύπωση των περιουσιακών στοιχείων με προσδιορισμό της αντικειμενικής τους αξίας, καθώς και των υποχρεώσεων οφειλέτη και συνοφειλετών/εγγυητών

-Αναφορά των στοιχείων κάθε επιχείρησης με έναρξη λειτουργίας την 1/1/2010 που ασκεί ο/η σύζυγος ή συγγενής α΄ βαθμού οφειλέτη και συνοφειλετών/εγγυητών

-Αναγραφή τυχόν μεταβιβάσεων ακινήτων μετά την 1/1/2010 από τον οφειλέτη και τους συνοφειλέτες/εγγυητές ή τους συζύγους τους ή τους συγγενείς τους α΄ βαθμού

-Παροχή συγκατάθεσης στην Τράπεζα να διαβιβάσει τα στοιχεία του (τόσο εκείνα που περιέχονται στη βεβαίωση, όσο και εκείνων που έχει η Τράπεζα στην κατοχή της από τη συναλλκκτική τους σχέση) στις Φορολογικές Αρχές και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.